NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU ZA 2014. GODINU

23. 10. 2013.

Temeljem članka 23. stavak 4. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01. i 11/02.), a u svezi s člankom 2. stavak 1. Odluke o kriterijima za određivanje udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 9/98.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije raspisuje

N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2014. godinu iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije

I.
Župan Osječko-baranjske županije raspisuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2014. godinu iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije. Natječaj se objavljuje u “Glasu Slavonije” i na web stranici Županije: www.obz.hr
Natječaj je otvoren 30 dana od dana raspisivanja.

II.
U Županijskom proračunu osiguravaju se sredstva potpore udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za Županiju. Programi i projekti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za Čije se financiranjeosiguravaju sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije, a odnose se na sljedeća područja:

A
1. zdravlje
2. socijalna skrb
3. humanitarna djelatnost
4. karitativna djelatnost
5. zaštita okoliša

B
1. građanske inicijative
2. ljudska prava i slobode
3. strukovne udruge
4. djeca i mladi
5. hobistika

C
1. programi i projekti braniteljskih udruga proizišlih iz Domovinskog rata

III.
U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa i projekata te ocjenom izvršenja programa za 2013. godinu, u Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2014. godinu iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije uvrstit će se programi i projekti udruga koji nisu obuhvaćeni javnim potrebama u školstvu, kulturi, športu i tehničkoj kulturi.

IV.
Neće se sufinancirati programi i projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima,koje se u cijelosti financiraju iz drugih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

V.
Prijedlozi će biti uzeti u obzir za financiranje ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– udruga je registrirana u Republici Hrvatskoj, a područje djelovanja joj je Osječko-baranjska županija,
– djelovanje udruge treba biti u skladu s općim vrijednostima utvrđenima Ustavom,
– djelatnost udruge se ne financira temeljem posebnih propisa,
– program/projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem napretku i razvoju Županije,
– program/projekt mora biti usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici u kojoj se provodi,
– udruga mora izraditi procjenu mogućih drugih izvora financiranja.

VI.
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima. Obrasci za prijavu i upute za prijavljivanje za područja pod A i C mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek a za područja pod B u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, 31000 Osijek i na web stranici Osječko-baranjske županije: www.obz.hr

VII.
Uz popunjene obrasce potrebno je obvezno priložiti:
– izvod iz Registra udruga,
– Statut udruge,
– detaljan opis programa/projekta koji se predlaže za sufinanciranje sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (najviše na dvije stranice)
– detaljan financijski plan, odnosno specificirani troškovnik,
– izvješće o izvršenju programa/projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju,
– financijsko izvješće o svim izvorima sredstava.

VIII.
Popunjene obrasce s kompletnim prilozima, uz napomenu “Natječaj za sufinanciranje
programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2014. godinu” treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija
– za područja pod A i C,
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
Kapucinska 40/I,
31000 Osijek
– za područja pod B,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu,
Županijska 4/II,
31000 Osijek

Prijave se primaju u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima iz ovoga Natječaja neće se razmatrati.

IX.
Sve udruge koje se prijave na ovaj Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije do 30. travnja 2014. godine.