Statut

UDRUGA RAČUNOVOĐA I
FINANCIJSKIH DJELATNIKA
VALPOVŠTINE

Na temelju čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (Nar. novine, br. 74/14) Skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine, na zasjedanju održanom dana 24.04.2015. godine u Belišću usvojila je

S T A T U T
UDRUGE RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
VALPOVŠTINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut Udruge računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine (dalje u tekstu: Udruga) sadrži odredbe o:

• nazivu, sjedištu i danu Udruge,
• zastupanju Udruge,
• izgledu pečata Udruge,
• znaku Udruge i njegovom izgledu,
• područjima djelovanja sukladno ciljevima,
• ciljevima Udruge,
• djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
• načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge,
• uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
• tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
• izboru i opozivu likvidatora Udruge,
• prestanku postojanja Udruge,
• imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
• postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge,
• načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
• priznanjima i nagradama Udruge, te
• prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite i promicanja zajedničkih strukovnih računovodstvenih i financijskih interesa i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja su uređena ovim Statutom, kojim se uređuje ustroj i djelovanje Udruge.

Udruga je pravna osoba udružena u Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika (dalje u tekstu: HZRIF.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DAN UDRUGE

Članak 3.

Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom koji je određen ovim Statutom, te pod kojim je upisana u registar udruga.

Članak 4.

Naziv Udruge glasi: UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA VALPOVŠTINE.

Skraćeni naziv Udruge glasi: URFD VALPOVŠTINE.

Članak 5.

Sjedište Udruge je u Belišću, ulica i broj I. G. Kovačića 43. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

Članak 6.

Dan Udruge je dan računovođa i financijskih djelatnika, 21. listopada.

III. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 7.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge može za vrijeme odsutnosti poslove zastupanja putem punomoći prenijeti na treću osobu.

IV. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 8.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 37 mm, s natpisom: Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine.

V. ZNAK UDRUGE I NJEGOV IZGLED

Članak 9.

Udruga ima znak.

Znak Udruge je električno računalo u okruglom krugu.

VI. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 10.

Udruga je osnovana u cilju promicanja zajedničkih strukovnih računovodstvenih i financijskih interesa.

Članak 11.

Udruga sukladno ciljevima djeluje u području računovodstva i financija.

Članak 12.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udrugu su:

– suradnja s obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za računovodstvene i financijske poslove,
– podizanje stručne razine i znanja članova Udruge,
– poticanje primjene suvremenih metoda i tehnika u računovodstvu i financijama,
• organiziranje stručnog usavršavanja za svoje članove (predavanja, seminari, simpoziji, radionice i sl.),
• organiziranje razmjene iskustava u praktičnoj primjeni pojedinih stručnih pitanja,
• organiziranje i provođenjem određenih društvenih aktivnosti.

VII. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 13.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga svoje članove o svom radu obavještava na sjednicama tijela Udruge i na drugi pogodan način (oglasna ploča, putem glasila Udruge, pisanim putem, elektroničkom poštom i drugim sredstvima komunikacija.

VIII. UVJETI I NAČINI UČLANJIVANJA U UDRUGU, PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

Članak 14.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja obavlja ili je registrirana za obavljanje računovodstvenih i financijskih poslova, poslova revizije, poreznog savjetništva ili koji se bavi poslovima koji su u svezi s tim djelatnostima, a čije je prebivalište, boravište ili sjedište na području na kojem Udruga djeluje.
Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog predstavnika.
Odluku o učlanjivanju u Udrugu donosi Izvršni odbor.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

• neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena,
• isključivanjem odlukom Stegovnog suda zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Udruge i HZRIF,
• smrću člana fizičke osobe,
• brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba, obrt ili slobodno zanimanje.

Članak 16.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava i obveze:

• da sudjeluju u radu Udruge,
• da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
• da biraju i da budu birani u tijela Udruge i tijela HZRIF,
• da čuvaju ugled Udruge, a time i HZRIF,
• da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,
• da plaćaju članarinu,
• da budu obaviješteni o radu Udruge i HZRIF.

Članak 17.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled Udruge ili HZRIF. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Stegovni sud.

Članak 18.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički, u pisanom obliku ili na drugi prikladan način.

Popis članova obvezno sadrži podatke o:

• osobnom imenu člana te nazivu pravne osobe,
• osobnom identifikacijskom broju (OIB),
• datumu rođenja,
• datumu pristupanja Udruzi,
• kategoriji članstva, te
• datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 19.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge, kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 20.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

Članak 21.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava utvrđena statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova udruge a koji utječe na rad udruge, kada član udruge smatra da je udruga povrijedila statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Izvršni odbor.

Izvršni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Izvršnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Izvršnog odbora može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

IX. TIJELA UDRUGE, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

Članak 22.

Tijela Udruge jesu:

1. Skupština,
2. Predsjednik Udruge,
3. Dopredsjednik
4. Tajnik
5. Izvršni odbor,
6. Nadzorni odbor,
7. Stegovni sud.

1. Skupština

Članak 23.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Članak 24.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge, a pravnu osobu članicu Udruge u skupštini predstavlja osoba za zastupanje iste.
Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Izvršni odbor ili druga tijela Udruge.

O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne,izborne i izvanredne.

Članak 25.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se svake godine, izborne se održavaju svake četiri godine, a izvanredne prema potrebi.

Skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje petnaest dana prije održavanja. Odluka o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Članak 26.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge ili na zahtjev Nadzornog odbora. Odluka o sazivu Skupštine sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Ako Izvršni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

Članak 27.

U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje skupštine, istu mogu sazvati tijela ovlaštena za sazivanje iz prethodnog mandata.

Članak 28.

Na Skupštinu se pozivaju predstavnici HZRIF, koji u radu Skupštine mogu sudjelovati bez prava glasa.

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasa.

Članak 29.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je prisutna natpolovična većina članova Udruge, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 30.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo.

Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja. Glasovanje može biti javno ili tajno.

Članak 31.

Skupština Udruge:

• usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
• bira i razrješava Predsjednika Udruge kao osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge, dopredsjednika Udruge i tajnika Udruge,
• bira i razrješava Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovni sud,
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
• usvaja godišnje financijsko izvješće,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
• donosi odluku o statusnim promjenama,
• odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članovima,
• te odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

2. Predsjednik Udruge

Članak 32.

Udruga ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika, a njihov mandat traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

Predsjednik zastupa Udrugu.

Predsjednik Udruge:

– rukovodi radom Skupštine,
• odgovara za zakonitost rada Udruge,
• vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini Udruge prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Udruge.

Članak 33.

Predsjednik Udruge i dopredsjednik Udruge istodobno su i predsjednik odnosno dopredsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Predsjednik Udruge ujedno je i član Skupštine HZRIF.

3. Dopredsjednik Udruge

Članak 34.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

4. Tajnik Udruge

Članak 35.

Tajnik Udruge vodi registar članova na način propisan statutom i zakonom, te obavlja stručno administrativne poslove u udruzi. Isto tako u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika može ga zamijeniti u svim poslovima.

5. Izvršni odbor

Članak 36.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 37.

Izvršni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik, te četiri člana Udruge (može i više članova).

Predsjednik i dopredsjednik Udruge su istodobno predsjednik i dopredsjednik Izvršnog odbora. Prilikom izbora članova Izvršnog odbora mora se voditi računa o zastupljenosti članova s područja djelovanja Udruge razmjerno broju članova.

Članak 38.

Mandat Izvršnog odbora Udruge traje četiri godine i iste osobe mogu u Izvršni odbor biti ponovo birane.

Skupština Udruge može opozvati cijeli Izvršni odbor ili pojedine njegove članove ako za to postoji valjani razlog. Pod valjanim razlogom osobito se podrazumijeva pasivnost u obavljanju poslova, rad protivno interesima Udruge ili HZRIF i slično.

Članak 39.

Izvršni odbor odlučuje na sjednicama.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik.

Na zahtjev jedne trećine članova Izvršnog odbora ako predsjednik ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Članak 40.

Izvršni odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovice njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 41.

Izvršni odbor:

• priprema i saziva sjednicu Skupštine,
• odlučuje o načinu provedbe plana rada i financijskog plana koji je utvrđen na Skupštini,
• predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Udruge,
• utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Udruge,
• osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Udruge iz redova članstva,
• osigurava nadzor nad materijalno–financijskim poslovanjem Udruge,
• donosi odluke o naknadama za stručni rad Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovnog suda, stručnih odbora i stručnih suradnika,
• odlučuje o drugim pitanjima iz rada Udruge.

6. Nadzorni odbor

Članak 42.

Nadzorni odbor ima tri člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i iste osobe mogu u Nadzorni odbor biti ponovo birane.

Predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge te članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 43.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih članova tog odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.

Sjednice se održavaju najmanje dvaput godišnje.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova svih članova.

Članak 44.

Nadzorni odbor:

• pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
• nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Udruge,
• upoznaje Izvršni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i
• podnosi izvještaje o radu Skupštini Udruge.

7. Stegovni sud

Članak 45.

Stegovni sud ima tri člana.

Mandat članova Stegovnog suda traje četiri godine i iste osobe mogu u Stegovni sud biti ponovo birane.

Predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge i članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Stegovnog suda.

Članak 46.

Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članak 47.

Zbog povreda prava i obveza, članu Udruge Stegovni sud može izreći:

• opomenu i
• isključenje iz članstva Udruge.

Članak 48.

Protiv odluke Stegovnog suda član Udruge može u roku od 30 dana od primitka odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine donijeta povodom prigovora člana je konačna.

X. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 49.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 51.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 52.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Izvršni odbor Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Izvršni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

Članak 53.

Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 54.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom glasova od ukupnog broja članova Kluba.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XII. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 55.

Udruga može dodijeliti svoja priznanja i nagrade računovodstvenim i financijskim djelatnicima, drugim organizacijama i građanima zaslužnim za razvitak i promicanje računovodstvene i financijske struke i promicanje interesa Udruge.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Statut Udruge, te njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 58.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

U Belišću, 24.04.2015.

PREDSJEDNIK UDRUGE RFD:
VALPOVŠTINE

MARIJA KUŠIĆ